wateringseveld logo1

Laan van Wateringseveld 1000, 2548 CS Den Haag, 070-3941157

chiro1

Wat is een hernia?

HerniaEen hernia of HNP is een uitstulping van de tussenwervelschijf (zie foto, rode uitstulping). Deze uitstulping kan zo groot zijn dat de zenuw die daar loopt wordt bekneld. Dit resulteert in pijn in de rug of bil die vaak uitstraalt in het been soms tot in de voet. De beknelling kan zo groot zijn dat de zenuw niet meer zijn werk kan doen. Krachtsverlies in het been, gevoelsuitval, en bijvoorbeeld reflexuitval kan het gevolg zijn. In het ergste geval verliest de patiënt controle over het urineren of de ontlasting. Een hernia kan op elk niveau van de wervelkolom ontstaan. Het komt het vaakst voor in de lage rug, daarna de nek en het komt het minst vaak voor in de borstwervelkom.

Diagnostiek

Een radiologisch (röntgen-foto) vastgestelde uitstulping van de tussenwervelschijf werd vroeger beschouwd als een indicatie voor een (discus) operatie. Met het toenemend gebruik van CT-scan en MRI bleek echter dat veel van deze uitstulpingen geen echte hernia's waren (Wiesel SW 1984, Boos et al 1995).

Behandeling van hernia

Uit onderzoek blijkt dat uitstulpingen van de tussenwervelschijf voorkomen bij 40% van de gezonde bevolking! Bovendien leiden herniaoperaties op de lange termijn slechts in 35-40% van de gevallen tot een volledig herstel. De uitstulping lijkt dus lang niet altijd de (enige) oorzaak van de klachten. Hoewel operatie soms noodzakelijk is, zou men in het algemeen voor een niet-invasieve (niet-chirurgische) behandeling kunnen kiezen zolang er geen sprake is van progressieve zenuwuitval (krachts-of gevoelsverlies) of onhoudbare pijn.

Wat kan de chiropractor doen?

Eerst wordt bepaald waar de hernia zich precies bevindt. Daarna test men hoe groot de hernia is (graad 1 = protrusie t/m graad 4 sequestrum). Als blijkt dat er daadwerkelijk een hernia aanwezig is (lichamelijk onderzoek, CT-scan, MRI-scan) worden er specifieke behandeltechnieken gebruikt om de herniaklachten te laten afnemen. Dit leidt vaak tot het verdwijnen van de klachten en dus uitstel of zelfs afstel van eventueel geplande operatie.

Chiropractische behandeltechnieken bij hernia

De praktijk van Chiropractie Wateringseveld beschikt over speciale behandelbanken, die de ruimte tussen de wervels heel licht doen oprekken en waaraan een zijwaartse of lichte draaibeweging kan worden toegevoegd. De hernia krijgt dan weer de mogelijkheid zich terug te trekken (en te schrompelen) waardoor de klachten zullen afnemen.

In een later stadium zullen de wervels gemobiliseerd worden en de spieren opgerekt, waardoor de beweeglijkheid en de kracht weer terug zullen komen. Het hangt van de voorgeschiedenis, het type hernia, de gradatie en de uitvalsverschijnselen af hoe snel u zult reageren op de behandeling.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie contact gerust onze praktijk: contactgegevens  

Wat is RSI?

rsi1449223XSRepetitive Strain Injury (RSI) is een veel voorkomende (werkgerelateerde) aandoening. Er bestaan veel synoniemen zoals: Cumulative Trauma Disorders (CTD), Occupational Cervico-brachial Disorders (OCD). In de literatuur worden minimaal 19 verschillende (slecht gedefinieerde) synoniemen genoemd. Bekende aandoeningen waarmee RSI ook wel in verband wordt gebracht zijn bijvoorbeeld:
- Tendinitis
- Tenosynovitis
- Epicondylitis
- Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
- Carpale Tunnel Syndrome

Er bestaat geen consensus over welke aandoeningen onder het fenomeen RSI vallen. Algemeen samenvattend kan men zeggen dat RSI een aandoening is, die bij specifieke beroepen voorkomt en waar men een overbelasting (cq overprikkeling) ziet van pezen, spieren, banden in de hand, pols, armen en nek.

Klachtenpatroon

Patiënten klagen vaak over tintelingen, spierzwakte en gezwollen gewrichten. Soms komen zelfs versterkte haargroei en zwetende handen voor. Dit soort klachten staan in de neurologie bekend als 'autonome prikkelingen'. Factoren die de klacht veroorzaken of verergeren zijn:
- Slechte (werk) houding: voorovergebogen, statisch in een houding.
- Trauma's (valpartijen, ongelukken) met of zonder duidelijk letsel. Ook al is dit jaren geleden. Eventueel (onopgemerkt) letsel kan de bewegingsfunctie van de  gewrichten (pols, elleboog, schouder, nek) ernstig belemmeren.
- Negeren van de eerste pijnsignalen: lichte irritatie, pijn, tintelingen.
- Slechte slaaphouding: verhoogt drukpunten en de belasting op de wervelkolom.
- Algemene lichamelijke conditie: slecht diëet, roken, stress (werk/privé).

Wat kan chiropractie doen?

Chiropractie blijkt veel te kunnen doen aan RSI. Chiropractor Brussee is in 1998 gestart met de inventarisatie van de behandeling van dit klachtenbeeld en heeft bij de beroepsvereniging van Chiropractoren (de NCA) een beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop chiropractoren RSI behandelen (zie onderstaand artikel). Als gevolg hiervan zijn er richtlijnen opgesteld voor de behandeling van RSI.

 

Artikel WJ Brussee, chiropractor

ARTIKEL, geschreven voor de Patiëntenvereniging Orthopedie

'De behandeling van RSI patiënten vergt een multi-disciplinaire aanpak'

Repetitive Strain Injury (RSI) wordt in het Nederlands vaak foutief vertaald als 'de muisarm'. Het betreft hier echter een verzamelnaam van klachten rond de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom. Geen enkele patiënt presenteert zich met een klachtenbeeld dat identiek is aan een andere patiënt. Wel zijn er grote overeenkomsten: men klaagt vaak over tintelingen of een branderige pijn in de arm en hand, soms neemt de patiënt een links-rechts verschil waar in temperatuur of kleur van de hand, of heeft men last van één zwetende hand. Daarnaast is de nek-schouder overgang vaak verkrampt, pijnlijk en / of beperkt beweeglijk.

Wanneer het bewegingsonderzoek beperkt wordt tot één gewricht dan lijken veel klachten op aandoeningen die al jaren bekend zijn in het medisch veld. Goede voorbeelden hiervan zijn de tenniselleboog (epicondilitis lateralis), de golferselleboog (epicondilitis medialis), een peesontsteking van de pols (M. Quervain) of schouder (supraspinatus tendinitis), of een zenuwbeknelling zoals het carpaal tunnel syndroom. Waarom hebben RSI patiënten een combinatie van klachten terwijl bij andere patiënten de klachten zich beperken tot één regio? Waarom heeft de ene collega wel klachten en de andere totaal géén? Het lijkt er op dat er factoren aanwezig zijn die sommige mensen meer gevoelig maken voor het krijgen van RSI klachten. Maar over welke factoren praten we?

De tendens is de oorzaak van de klachten te zoeken bij factoren zoals: een verkeerde (werk) houding, het te lang uitvoeren van repeterende taken of het te statisch gebruiken van spieren rondom de nek en borstwervelkolom. Hierdoor zou de overbelasting van pezen en spieren ontstaan. Echter dit verklaart nog niet waarom de één wel last krijgt en de andere die dezelfde werkzaamheden verricht niet.

Een andere kijk op RSI:

In onze praktijk denken wij dat de oorzaak van RSI samenhangt met een niet optimaal functionerend zenuwstelsel. Simpel gezegd kan men stellen dat het zenuwstelsel hét orgaan in het lichaam is dat alle functies in het lichaam bestuurt en controleert. Gedurende de dag vangt het lichaam via het zenuwstelsel prikkels op en verwerkt deze automatisch via het ruggemerg in de rug of via de hersenstam en hersenen. Nadat deze informatie is verwerkt zendt het zenuwstelsel prikkels terug naar het lichaam. Op deze manier kunnen wij reageren op veranderingen in onze omgeving; een normale reactie om te overleven.

Wat is nu de relatie tussen RSI en het zenuwstelsel? Een verkeerde (werk) houding, repeterende bewegingen, een statische functie van de nek- en borstwervelkolom, bewegingsbeperkingen in gewrichten zoals de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom doen alle aanvankelijk niets met het lichaam. Echter als deze langdurig worden uitgevoerd raakt het zenuwstelsel geïrriteerd. Dit kan zich uiten in klachten zoals tintelingen, kramp en stijfheid. Stijfheid, kramp, overprikkeling, etc leidt weer tot bewegingsbeperking enz. Door deze aaneenschakeling van reacties ontstaat een vicieuze cirkel die soms door aanpak van één onderdeel kan worden doorbroken. Dit lukt echter niet bij iedereen en bovendien loopt men het risico dat de klachten na werkhervatting weer terugkomen. Er moeten dus blijvende veranderingen worden aangebracht.

Waar het zenuwstelsel het zwakst is zullen deze klachten zich het eerste openbaren. Vermoeidheid door te lang te werken, het langdurig kijken naar het beeldscherm of bijvoorbeeld slechte nachtrust kunnen de klachten eerder aan het licht brengen. Stress en roken zijn andere factoren waardoor het zenuwstelsel extra overprikkeld raakt. Deze overprikkeling (RSI) is zichtbaar gemaakt in gebieden in de hersenen van apen (New Scientist, 10 April 2000). Hier werd aangetoond dat gebieden in de hersenen die de hand aansturen en waar het gevoel van de hand wordt waargenomen zich vergroten met RSI. Aangezien ieder mens een zenuwstelsel heeft wat voor 40% uniek is en de diversiteit van inwerkende factoren groot is zal iedere patiënt zich anders presenteren met zijn /haar klacht. Vandaar dat er zulke grote individuele verschillen bestaan.

Gezien de diversiteit van het klachtenpatroon en de 'multi-causaliteit' van het probleem hebben wij gekozen voor een multi-disciplinaire aanpak. Zo bestaat er in onze praktijk sinds kort een 'behandelrichtlijn RSI' waarin beschreven staat door wie en hoe de patiënt zal worden behandeld. In dit protocol neemt een team van behandelaars deel dat bestaat uit ergonomen, chiropractoren, fysiotherapeuten en Mensendieck -/ Cesar oefentherapeuten. Er wordt tevens gedacht over samenwerking met een klinisch psycholoog. Patiënten die zich aanmelden worden in dit team opgenomen. Het hangt van de specifieke klachten van de patiënt af welke behandelaars ingeschakeld worden.

Chiropractoren zijn gespecialiseerd in het analyseren en behandelen van functiestoringen in het zenuwstelsel. D.m.v. gedoseerde manipulatieve technieken worden bewegingsbeperkingen in de pols, elleboog, schouder, nek- en borstwervelkolom behandeld. Daarnaast wordt d.m.v. specifieke technieken getracht het geïrriteerde zenuwstelsel te beïnvloeden en te normaliseren. De ergonomen voeren een werkplek analyse uit (bureau -, PC opstelling, muisgebruik, etc.) en adviseren over de juiste werkhouding. De fysiotherapeuten houden zich bezig met het verminderen van spierspanning en bindweefselverklevingen in m.n. de nekschouderregio en geven de specifieke trainingstherapie. De Mensendieck en Cesar oefentherapeuten richten zich op houdingscorrectie en leren de patiënten spierspanning te vermijden. De klinisch-psycholoog kan worden ingeschakeld als er psycho-somatische factoren aanwezig zijn. Alle behandelaars die nu samenwerken praktiseren in ieders eigen praktijk.

Het protocol is getoetst door een bureau voor preventie en ergonomie in een 'pilotstudie' bij een bedrijf in Den Haag. Gezien de positieve resultaten wordt deze aanpak nu voortgezet.

W.J. Brussee
Chiropractor

Uitstraling in de armen of benen

HerniaBewegingsstoornissen in bepaalde delen van de wervelkolom kunnen uiteindelijk ontaarden in uitstralende pijn en tintelingen in de ledematen. Dit komt doordat de zenuw die langs het aangedane gebied loopt wordt bekneld. In een laat stadium kan hierbij zelfs krachtsverlies en verlies van reflexen optreden. Dit beeld is bekend van hernia's, waarbij de uitstulpende tussenwervelschijf op de zenuw drukt. Stoornissen hoog in de wervelkolom geven met name problemen in de armen en schouders. Stoornissen in de lage rug geven met name problemen in het been.

Andere gewrichten

Tintelingen in de handen of voeten hoeven niet altijd vanuit de rug te komen. Soms is er lokaal, bijvoorbeeld in de pols of enkel, iets aan de hand. De vele gewrichtjes in de handen en voeten kunnen door een val, verkeerde beweging of overbelasting 'scheef' komen te zitten waardoor de zenuwen die erlangs lopen geprikkeld raken. Dit geeft een doof, branderig of tintelend gevoel.

Wat kan uw chiropractor doen?

De chiropractor zal uw wervelkolom en andere gewrichten nauwkeurig onderzoeken en beoordelen of hier uw klachten uit voortkomen. Eventueel zal de chiropractor röntgenfoto's of scans opvragen of nieuw aanvragen. Afhankelijk van de aard, locatie en stadium van het probleem zal de chiropractor behandelen. Uw chiropractor is gespecialiseerd in het onderzoeken en inschatten van de behandelmogelijkheden van dit soort aandoeningen. Zonodig zal u worden doorgestuurd.

Coördinatie en evenwicht bewaren

Vanuit onze ogen (horizonbepaling), ons middenoor (kompaswerking) en vanuit sensoren in alle gewrichtjes in ons lichaam wordt informatie naar onze kleine hersenen (het cerebellum) gestuurd. De informatie wordt hier geïntegreerd zodat we op elk gewenst moment van de dag kunnen vertellen in welke positie we ons bevinden (zie afbeelding rechts). Deze functie is essentieel voor een goede coördinatie en het bewaren van het evenwicht.

Oorzaak afwijkingen

De kleine hersenen kunnen hun coördinerende werk alleen goed uitvoeren als de informatie vanuit de ogen, oren en de gewrichten goed wordt overgebracht via de zenuwen. Verkeerde informatie vanuit deze gebieden leidt tot onder andere:
- Evenwichtsstoornissen.
- Duizeligheid.
- Het laten vallen van voorwerpen.
- Een gestoord looppatroon.

Er zitten relatief veel gewrichtssensoren in de handen, kaakgewrichten en in de nek en minder in de tenen en heupgewrichten. Bewegingsstoornissen in de nek of het kaakgewricht kunnen hierdoor al snel tot duizeligheid en evenwichtsproblemen leiden (zie ook Nekklachten). Een bekend voorbeeld is een slag op de kaak bij een bokswedstrijd! Minder bekend is duizeligheid na een whiplash ongeval waarbij de gewrichtssensoren door de klap zijn 'uitgerekt'.

Wat kan de chiropractor doen?

Duizelig2579520XSIn onze chiropractie praktijk zien we veel patiënten met duizeligheidsklachten bij wie de nekwervelkolom of het kaakgewricht niet goed functioneert. De chiropractor zal tijdens het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek op zoek gaan naar de oorzaak: wordt de duizeligheid veroorzaakt door een bewegingsstoornis in de nekwervelkolom of bijvoorbeeld kaakgewrichten, of moet de patiënt worden verwezen naar een opticien, oogarts of neuroloog. Een chiropractor is hierin gespecialiseerd!

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie contact gerust onze praktijk: contactgegevens

enkelChiropractie staat niet alleen bekend als een specialistische behandelvorm van lage rugklachten en nekklachten. Ook pijnklachten in de benen worden door de chiropractor behandeld.

Oorzaak

Pijnklachten in het been kunnen worden veroorzaakt door lokale overbelasting van pezen en spieren, een valpartij, een gewrichtsaandoening of bijvoorbeeld door een probleem in de lage rug. Zo zal een chiropractor tijdens het onderzoek niet alleen de gewrichten, pezen en spieren in het been willen onderzoeken maar zal hij ook een onderzoek uitvoeren van de lendenwervelkolom en het bekken.

Klachtenbeelden in onze praktijk

Klachten die we in de praktijk vaak tegenkomen zijn:
- Lies of hamstring blessure.
- Chronische peesaandoeningen rond de heup en lies (bijvoorbeeld psoas tendinitis, tendinitis m. tensor fascia latae).
- Artrose.
- Slijmbeursonstekingen, peesaandoeningen rond de knie (bijvoorbeeld adductor tendinitis).
- Peesaandoeningen rond de enkel (bijvoorbeeld peroneus tendinitis).
- Pijn en tintelingen met of zonder krachtsvermindering in het bovenbeen, onderbeen of de voet (zoals bij hernia, ischias,  double crush syndroom en het Maigne syndroom).
- Facetsyndroom.
- SI-probleem.

Wat kan de chiropractor doen?

De chiropractor zal tijdens het onderzoek bepalen of de oorzaak in het been ligt en/of in de lage rug of het bekken. De chiropractor maakt hiervoor gebruik van testen uit de orthopaedie, neurologie en natuurlijk chiropractie. Soms zal aanvullend onderzoek nodig zijn zoals het nemen van röntgen foto's. Indien nodig zal de klacht lokaal en/of in de wervelkolom worden behandeld.

Na de behandeling

Naast de behandeling worden vaak huiswerkoefeningen meegegeven, met soms daarbij ook hulpmiddelen zoals latex oefenbanden, zodat de patiënt thuis kan oefenen om de zwakke plekken te versterken. Onze praktijk werkt ook samen met gevestigde (sport) fysiotherapeuten en bijvoorbeeld cesar oefentherapeuten wanneer de houding en spieren verder moeten worden getraind (zie: samenwerking, sportartsen).

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie contact gerust onze praktijk: contactgegevens

Copyright © 2013, Chiropractie Brussee | solvecom webdesign